Arbetstagare som kommer från utlandet
Enligt regeringens riktlinjer ska de finländare och i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän. De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Det är inte fråga om karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar och inte heller någon annan orsak som avses i lagen eller kollektivavtalet och som berättigar till lön. Det är inte heller fråga om en situation där arbetet är förhindrat på grund av arbetsgivarens åtgärder. Således är en eventuell frånvaro oavlönad. I första hand ska distansarbete tillämpas i mån av möjlighet, och överenskommelse om användning av olika slags ledigheter är att rekommendera. Arbetsgivaren ska veta vad frånvaron beror på så att det ska vara möjligt att fastställa om frånvarotiden kan jämställas med tid i arbete vid beräkningen av semester.

Föräldrar hemma
Regeringen fastställde igår att alla skolor är stängda mellan 18 mars och 13 april. "Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion", anger statsrådet i sina riktlinjer. Primärproduktionen hör till dessa kritiska branscher, hela livsmedelskedjan hör hit.

Småbarnspedagogiken är tillgänglig för alla, oberoende av föräldrarnas yrke. Regeringen rekommenderar dock att de föräldrar som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det.