Arbetstagaren insjuknar i corona

När arbetstagaren har insjuknat i corona och därför är frånvarande från arbetet, betalar arbetsgivaren lön för sjukdomstid i enlighet med kollektivavtalet.

Gränsbevakningen har gett nya riktlinjer som innebär att säsongsarbetare kan resa in i landet redan innan intyget för säsongsarbete har beviljats. Detta gäller huvudsakligen Ukraina, eftersom många andra länder för närvarande inte tillåter utresa. Det lönar sig inte att räkna med arbetskraft från till exempel Ryssland och Thailand under denna säsong.

Flyg kan bokas via MTK:s webbsida (www.töitäsuomesta.fi), och platserna utökas alltefter som flygen fylls. Vid behov kommer flygresor att arrangeras varje dag under nästa vecka. Charterflygen gör inresan smidigare, eftersom gränsbevakningen får uppgifter om säsongsarbetarna i förväg.

Republikens president Sauli Niinistö förlänade vår styrelseordförande Pasi Hakkarainen hederstiteln trädgårdsråd den 11 juni. LAF gratulerar!

LAF och Industrifacket har avtalat om en temporär ändring av tiden för meddelande om permittering i kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen och pälsproduktionsbranschen. Ändringen gäller fram till 31.12.2020. Fram till dess är tiden för meddelande om permittering 5 dagar (i stället för 14 dagar).

Exempel: Meddelandet om permittering ges fredag 12.6, varvid permitteringen börjar torsdag 18.6.

På grund av coronaviruset befinner sig Finlands ekonomi i en situation som äventyrar förutsättningarna för företagsverksamheten, sysselsättningen och människornas utkomst. Därför har temporära ändringar gjorts i arbetslagstiftningen. Ändringarna är i kraft fram till 31.12.2020.

Från och med idag den 14 maj använder gränsbevakningen inte längre namnlistan över utländska arbetstagare. Nu släpps 3 000 utländska arbetstagare in i landet, om de har ett gällande arbetstillstånd och arbetsgivarens blankett som motiverar att arbetsuppgifterna är viktiga med tanke på försörjningsberedskapen. Flyg kan bokas via webbplatsen https://www.töitäsuomsesta.fi/.

Blankett för arbetsgivare: Nödvändig inresa SV/EN (pdf)   

För att trygga behovet av arbetskraft under våren och försommaren får ytterligare 3 000 personer från länder utanför EU resa in i landet från och med den 14 maj, utöver de 1 500 personer som tidigare fattats beslut om.

Länk: sasongsarbete.fi >   

Finska ambassaden i Ukraina har meddelat att de flyg från Ukraina till Finland som planerats denna och nästa vecka inte blir av. Ukrainska regeringen har beslutat att medborgarna inte får åka på säsongsarbete till andra länder. Arbetsgivare som väntar på utländska säsongsarbetare kan anställa vikarier och har då en laglig grund för visstidsanställning.

Tyvärr finns inte all information på svenska. Därför ber vi dig vänligen också läsa om de aktuella frågorna på vår finska webbsida.

En arbetstagare som har uppehållstillstånd för arbetstagare, men som för närvarande vistas utomlands, får återvända till Finland, eftersom det är fråga om en person som är bosatt i Finland. För att arbetstagaren ska få komma över gränsen måste arbetsgivaren dock fylla i denna blankett som bestyrker att personen arbetar inom de kritiska branscherna. En sådan arbetstagare får dock inte plats på charterflygen, som är avsedda för säsongsarbetare.

En arbetstagare som har för avsikt att komma till Finland med stöd av säsongsarbetslagen, dvs. en person som redan har ett giltigt tillstånd för säsongsarbete eller vars ansökningsprocess pågår, får INTE komma till Finland, om personen inte hör till de 1 500 namngivna säsongsarbetarna som nu fått tillstånd att resa in i landet.

Karantänsanvisningar för säsongsarbetare som kommer till Finland (på finska) >   

LAF och Industrifacket har avtalat om en temporär ändring av tiden för meddelande om permittering i kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen och pälsproduktionsbranschen. Ändringen är i kraft 23.4–31.7.2020. Under denna period är tiden för meddelande om permittering 5 dagar (i stället för 14 dagar).

Exempel: Meddelandet om permittering ges fredag 3.4, varvid permitteringen börjar torsdag 9.4.

På grund av coronaviruset befinner sig Finlands ekonomi i en situation som äventyrar förutsättningarna för företagsverksamheten, sysselsättningen och människornas utkomst. Därför har arbetsmarknadens centralorganisationer och Finlands regering avtalat om temporära ändringar i arbetslagstiftningen. Ändringarna är i kraft fram till 30.6.2020. De ändringar som gäller utländska arbetstagare är i kraft fram till 30.10.2020.

Arbetsgivare kan anmäla lediga jobb och hitta arbetstagare via länkarna nedan:
https://www.mtk.fi/-/toitasuomesta 
https://www.maatilalle.fi/  
https://hpl.fi/uutiset/maatilat-ja-puutarhat-eivat-selvia-ilman-kausityovoimaa  

LAF:s styrelse har beslutat att senarelägga det stadgeenliga vårmötet på grund av coronaviruset. Vi meddelar så snart som möjligt när mötet kan hållas och sänder då en ny möteskallelse.

Regeringen har nu fastställt att daghem och skolor inom den grundläggande utbildningen ska vara öppna för alla och att närundervisning ska ordnas, också för årskurs 1–3. Många kommuner kommer ändå att fortsätta med distansundervisning och rekommendationen är att barnen sköts hemma, om det är möjligt.

Arbetstagare som kommer från utlandet
Enligt regeringens riktlinjer ska de finländare och i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän. De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro.

Det är inte fråga om karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar och inte heller någon annan orsak som avses i lagen eller kollektivavtalet och som berättigar till lön. Det är inte heller fråga om en situation där arbetet är förhindrat på grund av arbetsgivarens åtgärder. Således är en eventuell frånvaro oavlönad. I första hand ska distansarbete tillämpas i mån av möjlighet, och överenskommelse om användning av olika slags ledigheter är att rekommendera. Arbetsgivaren ska veta vad frånvaron beror på så att det ska vara möjligt att fastställa om frånvarotiden kan jämställas med tid i arbete vid beräkningen av semester.

Föräldrar hemma
Regeringen fastställde igår att alla skolor är stängda mellan 18 mars och 13 april. "Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion", anger statsrådet i sina riktlinjer. Primärproduktionen hör till dessa kritiska branscher, hela livsmedelskedjan hör hit.

Småbarnspedagogiken är tillgänglig för alla, oberoende av föräldrarnas yrke. Regeringen rekommenderar dock att de föräldrar som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det.

Anvisningar vid sjukdom: Info om coronaviruset

Den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller samkommunen för sjukvårdsdistriktet kan fattat beslut om karantän. I det fallet ges ett intyg över karantänen. Om arbetsgivaren försätter en arbetstagare i karantän, betalas lönen på normalt sätt. Om det är möjligt kan arbetet då utföras på distans. Om den anställda själv vill stanna hemma, kan dessa dagar betraktas som oavlönad ledighet. I vilket fall som helst är det viktigt att ALLTID kontakta den lokala hälsovårdscentralen eller företagshälsovården, om det finns anledning till oro.

Då arbetstagaren har ett karantänsintyg ersätts hela inkomstbortfallet med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar från och med den första dagen, dvs. utan karenstid. Om arbetstagaren har varit frisk när han eller hon beordrats i karantän, är det arbetstagaren själv som ansöker om ersättning. Då har arbetsgivaren ingen lönebetalningsskyldighet, men anmäler dock löneuppgifterna till FPA.

Vid sjukdom följs kollektivavtalets bestämmelser på normalt sätt.

Det är tillåtet att beordra användning av skyddsutrustning och andra begränsningar som gäller beteendet på arbetsplatsen.

Mer information om hur ersättnings söks:
https://www.kela.fi/web/sv/smittsam-sjukdom

LAF:s nya kollektivavtalsändringar och löneförhöjningar med räkne-exempel finns nu på Extranet-sidorna bland medlemsbreven!

Förhandlingsresultatet har nu godkänts av både LAF och Industrifacket. De reviderade kollektivavtalen är i kraft 1.2.2020–31.1.2022. Om en löneuppgörelse nås senast 31.12.2021, fortsätter kollektivavtalen att gälla fram till 31.1.2023.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund och Industrifacket nådde igår den 27 januari ett förhandlingsresultat om kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen och pälsproduktionsbranschen. Vi återkommer med detaljerna efter att avtalsparternas förvaltning har godkänt förhandlingsresultatet.

Förbundets höstmöte 10.12. valde förbundets ordförande och styrelse för nästa år. Till styrelsens ordförande valdes fortsättningsvis verkställande direktör Pasi Hakkarainen från Luumäki. Nya ordinarie styrelsemedlemmar inom landsbygdsnäringarna är jordbrukare Anssi Laamanen från Juva och förvaltare Mikael Jensen från Kimitoön. Deras suppleanter är jordbrukare Hanna-Mari Mähönen från Kuopio och jordbrukare Aarne Schildt från Borgå. Styrelsens sammansättning finns här.

Det sker personalförändringar på LAF:s kontor under år 2019. JuK Minna Marttila från Esbo började som ny sakkunnig den 6.6. Som jurist har hon en lång karriär inom försäkringsbranschen och erfarenhet av advokatarbete.

Även FD och AFM, agronom Manuela Tallberg-Nygård från Borgå har blivit anställd som förbundets sakkunnig. Hon börjar i sin tjänst på deltid 1.10 och övergår i heltidstjänst fr.o.m. december. Förutom en doktorsexamen i svensk översättning och en agronomexamen, har hon egen erfarenhet inom lantbruket.

JM Marjatta Sidarous som länge fungerade som sakkunnig i LAF gick i pension den 31.5.

Underkategorier