LAF:s höstmöte hålles tisdagen 10.12.2019 med början kl. 9.30 på Scandic Hotel Simonkenttä i Helsingfors. Till höstmötet är förbundets alla medlemmar välkomna. Vi ber Er vänligen meddela om deltagande till vår byrå senast 3.12., e-post: info(a)tyonantajat.fi eller tel. (09) 725 04 500. Möteskallelsen finns här >.

Det sker personalförändringar på LAF:s kontor under år 2019. JuK Minna Marttila från Esbo började som ny sakkunnig den 6.6. Som jurist har hon en lång karriär inom försäkringsbranschen och erfarenhet av advokatarbete.

Även FD och AFM, agronom Manuela Tallberg-Nygård från Borgå har blivit anställd som förbundets sakkunnig. Hon börjar i sin tjänst på deltid 1.10 och övergår i heltidstjänst fr.o.m. december. Förutom en doktorsexamen i svensk översättning och en agronomexamen, har hon egen erfarenhet inom lantbruket.

JM Marjatta Sidarous som länge fungerade som sakkunnig i LAF gick i pension den 31.5.

LAF deltar i Okra Lantbruksutställningen i Oripää 3 – 6.7. Välkommen till vår avdelning F232 (innehall).

Då man anställer unga, under 18-åringar, till sommarjobb ska arbetsgivaren se till att de övervakas särskilt väl i arbetet. Unga arbetstagare saknar ofta tidigare arbetserfarenhet och därför ska de introduceras i arbetet särskilt grundligt innan arbetandet påbörjas. Introduceringen och handledningen ska fortsätta under anställningens förlopp, om arbetsuppgifterna t.ex. förändras. Mera material om introduceringen finns här:

LAF fortsätter med gratis utbildning för medlemmarna denna vår. Dagar för anställningsfrågor ordnas enligt följande:

Kollektivavtalets centrala ärenden under kontroll
• Onsdag 17.4. Seinäjoki (på svenska) / De övriga på finska:
• Fredag 5.4. Tavastehus / Torsdag 11.4. Åbo / Måndag 15.4. Seinäjoki

Utmanande situationer på arbetsplatsen – på finska
• Fredag 12.4. Åbo / Tisdag 16.4. Seinäjoki

Utbildningsdagarnas program och anmälningsanvisningar finns på Extranet-medlemssidorna i punkten: Utbildning. Om du inte ännu är medlem i LAF, ta kontakt med vår byrå. Välkommen med!

Inom LAF:s avtalsbranscher träder löneförhöjningarna år 2019 i kraft i början på februari. Lönernas generella förhöjning är 1,6 % och med motsvarande förhöjning har också kollektivavtalens tabellöner granskats. LAF:s medlemsarbetsgivare har informerats separat om genomförandet av löneförhöjningarna.

Till ny verkställande direktör för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF har valts sakkunnig JM Kristel Nybondas, 50 år. Hon har flera års arbetserfarenhet som LAF:s sakkunnig och hon har även suttit som suppleant i Arbetsdomstolen de senaste tre åren. Hon påbörjar sin nya tjänst i september 2019. Förbundets nuvarande verkställande direktör Veli-Matti Rekola går samtidigt i pension.

Kristel Nybondas har en starkt förankrad bakgrund på landsbygden eftersom hon deltagit i hemgårdens alla arbeten sedan barndomen i Lappträsk. Jordbrukets sysslor kallar henne fortfarande tidvis från hemmet i Esbo. Via sina intressen har Kristel ett brett nätverk bland företag inom hästhushållningen, som också är en viktig del av LAF:s medlemskår. Kristels modersmål är svenska och förutom finska kan hon flytande engelska och tyska.

På LAF:s höstmöte som hölls igår valdes förbundets förvaltningsledning. Ny ordförande för styrelsen blev efter omröstning verkställande direktör Pasi Hakkarainen från Luumäki. Han representerar trädgårdssektorn i förbundet och verkar som verkställande direktör för Ansari-Yhtymä Oy. Före detta var Pasi Hakkarainen viceordförande för styrelsen i två år. Efter ordförandevalet belönades ekonomieråd Kimmo Hovi som skött uppgiften sedan år 2006 och som i sina förord värdesatte arbetsgivareförbundets enighet och betonade dess betydelse också i kommande arbetsmarknadsutmaningar.

På höstmötet valdes också styrelsen för år 2019. Nya ordinarie medlemmar i styrelsen är jordbrukare Riku-Sippo Uotila, landsbygdsnäringarna och verkställande direktör Juha Oksanen, trädgårdsbranschen. Styrelsens sammansättning finns här.

LAF:s höstmöte hålls måndagen den 10.12 i Helsingfors på restaurang Sipuli fr.o.m. kl. 9.30. Det centrala beträffande personvalen är valet av ny ordförande för år 2019. Den långvariga styrelseordföranden ekonomierådet Kimmo Hovis verksamhetsperiod upphör i slutet av året.

Till ny ordförandekandidat är de nuvarande styrelsemedlemmarna ekon.mag. Niels Borup (Pockar Gård/landsbygdsnäringarna) och styrelsens viceordförande Pasi Hakkarainen (Ansari-Yhtymä Oy/trädgårdsbranschen) uppställda. På höstmötet har förbundets varje medlem rösträtt. Dessutom kan medlemmen med fullmakter representera högst två andra medlemmar i förbundet. Enligt stadgarna krävs det för att använda rösträtten, att man anmäler sig på förhand enligt möteskallelsen senast 3.12.2018. Möteskallelsen, som har skickats med post till LAF:s medlemmar, hittas här.

Välkommen på höstmöte!

Industrifacket har meddelat om en politisk strejk, som omfattar de i bifogade bilaga nämnda företags arbetsplatser. Industrifackets meddelande kan läsas här. Strejken varar mellan arbetsskift 25.10. kl. 00.00 och 28.10. kl. 00.00.

Strejken förhindrar inte erbjudande och ordnande av arbete. Arbetsgivaren har rätt att fråga arbetstagarna om de är villiga att fortsätta arbeta normalt och komma vid behov komma överens om arbetstidsarrangemang. Vid behov kan arbete arrangeras med annan arbetskraft, som till exempel hyrd arbetskraft eller genom att köpa en utomstående tjänst.

Samtidigt har Industrifacket meddelat om övertidsförbudets upphävning fr.o.m. 26.10. kl. 00.00.

Industrifacket har meddelat att de börjar en strejk på ett dygn 3.10. Företagen som omfattas av strejken framgår av Industrifackets meddelande > läs här. Vi skickar vid behov mera information åt våra medlemsarbetsgivare om strejken.

Industrifacket har meddelat om övertidsförbud fr.o.m. måndagen 17.9.2018. Bl.a. alla LAF:s avtalsbranscher omfattas av övertidsförbudet. Det är fråga om en politisk stridsåtgärd, som meddelats rikta sig mot landets regering.

Övertidsförbudet förhindrar inte erbjudande och ordnande av övertidsarbete. Arbetsgivaren har fortfarande rätt att fråga arbetstagarna om de är villiga att utföra övertidsarbete och komma överens om dess utförande. Vid behov kan detta även arrangeras med annan arbetskraft, som till exempel hyrd arbetskraft eller genom att köpa en utomstående tjänst.

LAF:s medlemsarbetsgivare har informerats om övertidsförbudet med en separat anvisning.

Inom LAF:s avtalsbranscher anställs det tusentals arbetstagare för sommarperiodens säsongsarbeten. Det lönar sig för arbetsgivaren att komma ihåg vissa grundläggande saker vid uppgörandet av arbetsavtal så anställningsförhållandet löper så bra som möjligt. I kortvariga anställningsförhållanden har arbetsgivaren samma skyldigheter som i långvariga anställningar. Läs mera här.

EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas i alla medlemsländer fr.o.m. 25.5.2018. Dataskyddsförordningen gäller alla organisationer och privatpersoner som behandlar personuppgifter. I företag behövs personuppgifter i regel bl.a. för att sköta arbetsgivarskyldigheter samt för kund- och marknadsföringsbehov. Den personuppgiftsansvariga som samlar och förvarar personuppgifter måste framöver noggrannare tänka på ändamålet för insamlandet av uppgifter och uppgöra beskrivningar på innehållet av personregistret. De registrerade personerna har rätt att få tydlig information om uppgifterna och hur de förvaras. Aktuell tilläggsinformation om dataskyddsreglerna finns hos den övervakande myndigheten dvs. på hemsidorna för dataombudsmannens byrå.

Företag inom våra avtalsbranscher kan erbjuda unga lämpliga arbetsplatser under sommarperioden. Mellan LAF och Industrifacket har avtalats, att Bli bekant och tjäna -sommarpraktikprogrammet för skolelever och gymnasieelever fortsätter också detta år. Anställningsförhållandet på två veckor eller tio dagar kan infalla under tiden 1.6. – 31.8. För detta anställningsförhållande på två veckor betalar arbetsgivaren en lön på 345 euro, som innehåller semesterersättningen. Läs mer här >> 

Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF håller sitt vårmöte tisdagen 10.4.2018 med början kl. 9.30 på hotell Cumulus Resort Aulanko i Tavastehus. Till vårmötet är förbundets alla medlemmar välkomna. Vi ber Er vänligen meddela om deltagande till vår byrå senast 3.4., per e-post: info(a)tyonantajat.fi eller tel. (09) 725 04 500. Möteskallelsen finns här >

Industrifacket har utlyst en politisk strejk på fredagen 2.2.2018. Strejken gäller Industrifackets alla arbeten inom avtalsbranscherna och alla arbetstagare inom branscherna, oberoende de är medlemmar i Industrifacket eller ej. Tilläggsinformation på Extranet-medlemssidorna i punkten > Meddelanden.

Landsbygdens Arbetsgivareförbund och Industrifacket uppnådde igår på kvällen den 24 januari ett förhandlingsresultat om kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Den nya två-åriga avtalsperioden börjar 1.2.2018 och slutar 31.1.2020. Uppgörelsen innehåller en allmän löneförhöjning på 1,6 procent under båda avtalsåren och även textändringar i alla kollektivavtalen. Avlöningstabellerna ändras branschvis med samma förhöjning som den allmänna. Vi informerar närmare med medlemsbrev om de nya kollektivavtalen.

LAF:s och Träförbundets förhandlingar om nya kollektivavtal inleddes 13.12. i Helsingfors. De nuvarande kollektivavtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, pälsproduktionsbranschen samt grön- och miljöanläggningsbranschen är i kraft till slutet av januari 2018. 

Underkategorier